Regulamin Programu Lojalnościowego

I. Podstawowe informacje o programie lojalnościowym

1. Regulamin określa warunki udziału w programie lojalnościowym zwanym dalej „Programem” oraz zasady jego działania.

2. Program skierowany jest do osób, która spełniają  warunki przyznania karty lojalnościowej i zaakceptują postanowienia niniejszego regulaminu.

3. Wystawcą i właścicielem Karty Lojalnościowej jest CS INVESTMENT Sp z o.o.

ul. A. Struga 24, 90- 513 Łódź.  Karta Lojalnościowa nie jest kartą płatniczą, kredytową.

4. W Programie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna.

5. Karta lojalnościowa jest kartą imienną i może być wykorzystywana jedynie przez właściciela karty, zwanego od momentu przystąpienia do Programu – Uczestnikiem Programu.

6. Kartę można otrzymać po zebraniu  na swoim koncie uczestnika 50 punktów. 1 Punkt to równowartość 100PLN wydanych w Medical SPA Hotel Lawendowe Termy.

7. Warunkiem otrzymania Karty jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa w programie oraz podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą dnia 29 sierpnia 1997 roku „o ochronie danych osobowych” (tj. Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

8. Dane osobowe będą przechowywane i dostępne w Medical SPA Hotel Lawendowe Termy, ul. Abp. Jakuba Świnki 10, 99- 210 Uniejów.

9. Właściciel karty wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą mejlową.

II. Uprawnienia uczestnika programu lojalnościowego

1. Uczestnik programu  ma prawo do uzyskania rabatu na usługi oferowane przez Medical Spa Hotel **** Lawendowe Termy  – noclegowe, gastronomiczne oraz zabiegi SPA.

2. Wysokość rabatu wynosi 5% od cen usług i pakietów standardowych obowiązujących w Hotelu przy zgromadzeniu na swoim koncie minimum 50 punktów.

Po zebraniu na koncie uczestnika minimum 150 punktów, uczestnik otrzymuje rabat w wysokości 10% od cen usług i pakietów standardowych obowiązujących w Hotelu.

Prawo do korzystania z rabatu o którym mowa w punkcie 2 przysługuje na dowolna ilość pokoi oraz innych usług przy założeniu, że płatnikiem za ww. usługi pozostaje posiadacz karty lojalnościowej.

Rabat nie obowiązuje w przypadku gdy Uczestnik Programu:

* dokonuje rezerwacji poprzez komercyjne systemy rezerwacji
* korzysta z cen grupowych
* dokonuje rezerwacji poprzez biura podróży czy agencje turystyczne
* korzysta z innych specjalnych cen uzgodnionych z Hotelem
* jest klientem korporacyjnym

1. Rabat może być naliczany jedynie po okazaniu Karty Lojalnościowej przed wykonaniem usługi.

2. Rabat nie może być udzielany wstecz, tzn. w stosunku do usług zakupionych w przeszłości bez jednoczesnego okazania Karty Lojalnościowej.

3. Otrzymany rabat nie łączy się z innymi ofertami specjalnymi (pakiety specjalne, indywidualne zniżki), imprezami zorganizowanymi (wesela, komunie, chrzciny itp.).

4. Rabat przyznawany jest wyłącznie przy dokonywaniu płatności kartą lub gotówką w Recepcji hotelu lub przedpłatą w formie przelewu. Przy dokonywaniu rezerwacji Uczestnik Programu ma obowiązek zgłoszenia faktu, posiadania karty lojalnościowej. W przeciwnym wypadku rabat nie zostanie uwzględniony.

5. Posiadacz Karty Lojalnościowej ma możliwość:

– przedłużenia doby hotelowej do godz. 16.00 (w przypadku dostępności pokoi) – informację o możliwości przedłużenia pokoju uczestnik otrzyma w dniu wyjazdu, bezpłatne wypożyczenie roweru (1h) dziennie, bezpłatny parking przy pobytach powyżej dwóch dób (liczone od rozpoczęcia 3 doby)

Opłata uzdrowiskowa nie podlega rabatowaniu.

IV. Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Medical Spa Hotel**** Lawendowe Termy  zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu programu lojalnościowego przy czym o każdej zmianie regulaminu Organizator poinformuje na stronie www.lawendowetermy.pl, z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany mogą następować wyłącznie na korzyść Uczestników lub z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Przywileje nabyte przed wejściem w życie zmian podlegają zasadom określonym w Regulaminie w brzmieniu sprzed wejścia w życie zmian.

3. Informacja o planowanym zakończeniu Programu nie wstrzymuje możliwości gromadzenia Punktów do czasu zakończenia Programu.
Karta Lojalnościowa wydawana jest bezterminowo.

4. Wystawca Karty Lojalnościowej ma prawo do zakończenia programu w każdym czasie bez podania przyczyny. W takim przypadku wydana Karty Lojalnościowa ulega unieważnieniu.

5. W przypadku utraty karty lojalnościowej, uczestnik programu może złożyć wniosek o wydanie nowej karty. Przy czym oplata za wydanie karty będzie płatna z chwilą złożenia wniosku i wynosi 30PLN.

6. Wszelkie uwagi dotyczące działania programu lojalnościowego na adres mailowy:marketing@lawendowetermy.pl

Regulamin  obowiązujący od dn. 10.06.2014r.