Regulamin siłowni
1. Siłownia czynna jest codziennie od godziny 8.00 – 21.00

2. Dopuszcza się zmiany godzin otwarcia siłowni o czym informuje recepcja hotelowa.

3. Korzystanie z siłowni jest możliwe po zapoznaniu się z regulaminem sali oraz instrukcją obsługi maszyn.

4. W siłowni mogą przebywać jedynie osoby ćwiczące.

5. Z siłowni mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie.

6. Z siłowni korzysta się w stroju sportowym oraz w czystym, sportowym obuwiu.

7. Obsługa ma prawo odmówić wejścia na siłownie osobom bez odpowiedniego stroju sportowego.

8. Zabrania się korzystania z siłowni osobom po wpływem alkoholu i innych środków odurzających.

9. Osoby korzystające z siłowni oświadczają, że nie mają żadnych przeciwskazań do wykonywania ćwiczeń i wykonują je na własną odpowiedzialność.

10. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia na siłownię sprzętu niebędącego wyposażeniem siłowni, urządzeń rejestrujących, szklanych naczyń itp.

11. Osoby ćwiczące ponoszą odpowiedzialność za kontuzję i urazy powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń, nieprzestrzegania regulaminu i zasad
bezpieczeństwa.

12. Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować sprzęt i stanowisko.

13. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na siłowni.