Zapytanie ofertowe nr 02/2019 – Budowa budynku hotelowego z zapleczem gastronomicznym w Uniejowie.

Data publikacji: 27.12.2019

Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 22-01-2020

Numer ogłoszenia
1224886

Status ogłoszenia
Aktualne

Treść ogłoszenia została zmieniona
W dn. 15.01.2020 Beneficjent w związku z prośbami potencjalnych oferentów postanowił przedłużyć termin składania ofert do dn. 22.01.2020, godzina 10.00.

W związku z ww. zmianą dokonano aktualizacji załączników – SIWZ oraz Pełnej treści zapytania ofertowego, a także dokonano korekty dat w treści widocznej w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie www.lawendowetermy.pl

Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferty na załączonym Formularzu Oferty (załącznik nr 2) wraz załącznikami należy składać w formie pisemnej przesłanej na adres siedziby Zamawiającego
90 – 513 Łódź, ul. Struga 24 (decyduje data dostarczenia przesyłki), lub bezpośrednio w siedzibie zamawiającego: 90 – 513 Łódź, ul. Struga 24.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 15.01.2020 r.
3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Zamawiający utworzy w tym celu listę otrzymanych ofert zawierającą: nazwę oferenta, sposób dostarczenia oferty oraz datę wpływu oferty. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta w wersji papierowej zostanie opatrzona numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia, dodatkowo zostanie wpisana na listę ofert z datą wpłynięcia.
4. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę wpisaną cyfrowo, podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.
5. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o wycofaniu złożonej oferty otwierane będą w pierwszej kolejności.
6. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o zmianie złożonej oferty zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który dokonał zmiany złożonej oferty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Łucja Chudzik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
42 636 91 61

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach zadania nr 1 [Roboty budowlane, prace wykończeniowe i instalacyjne] i nr 2 [Budowa parkingu i ciągu pieszo-jezdnego] projektu inwestycyjnego, którego głównym celem jest rozwój infrastruktury turystycznej wnioskodawcy opierający się na wykorzystaniu potencjału turystycznego Gminy Uniejów. Cel zostanie osiągnięty przez budowę obiektu hotelowego wykorzystującego m.in. potencjał endogeniczny gm. Uniejów – wody geotermalne. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „BUDOWA OBIEKTU HOTELOWEGO W CELU WPROWADZENIA NOWYCH USŁUG TURYSTYCZNYCH WYKORZYSTUJĄCYCH POTENCJAŁY ENDOGENICZNE GMINY UNIEJÓW.”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, Oś priorytetowa VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2. Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej.

Kategoria ogłoszenia
Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia
Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: łódzkie Powiat: poddębicki Miejscowość: Uniejów

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach zadania nr 1 [Roboty budowlane, prace wykończeniowe i instalacyjne] i nr 2 [Budowa parkingu i ciągu pieszo-jezdnego] projektu inwestycyjnego, którego głównym celem jest rozwój infrastruktury turystycznej wnioskodawcy opierający się na wykorzystaniu potencjału turystycznego Gminy Uniejów. Cel zostanie osiągnięty przez budowę obiektu hotelowego wykorzystującego m.in. potencjał endogeniczny gm. Uniejów – wody geotermalne.

Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa budowa obiektu hotelowego wraz z zapleczem gastronomicznym w miejscowości Uniejów. Szczegółowy wykaz prac znajduje się w Załączniku Nr 1 – SIWZ. W ramach przedmiotu zamówienia zostaną wykonane następujące prace:
a. w części hotelowej: wzmocnienie gruntu palami, budowa ścian, stropów, komunikacji pionowej ze schodami, wykonanie drewnianej więźby dachowej wraz z pokryciem z blachy układanej „na rąbek” oraz docieplenie ścian wraz z montażem okładziny ceglanej i fasad. Montaż ślusarki i stolarki drzwiowej i okiennej wraz z wykończeniem powierzchni ścian i podłóg.
b. w części restauracyjnej: wzmocnienie gruntu palami, budowa ścian, montaż konstrukcji stalowej wraz z wykonaniem pokrycia dachowego z blachy trapezowej i papy oraz docieplanie ścian wraz z montażem okładziny ceglanej i fasad. Montaż ślusarki i stolarki drzwiowej i okiennej wraz z wykończeniem powierzchni ścian i podłóg.
2. Szczegółowy przedmiot zamówienia opisuje projekt budowlany. Ze względu na znaczący rozmiar dokumentacji Zamawiający nie ma możliwości udostępnienia dokumentacji w Bazie Konkurencyjności. Dokumentacja jest możliwa do wglądu w siedzibie Zamawiającego przy ul. A. Struga 24, 90-513 Łódź, po uprzednim umówieniu się za pomocą drogi telefonicznej, mailowej lub może zostać przesłana drogą elektroniczną po uprzednim podpisaniu przez potencjalnego Wykonawcę umowy o poufności stanowiącej załącznik nr 8. Osobą upoważniona do kontaktu z oferentami jest Łucja Chudzik: tel. 42 636 91 61, mail: csinvestment@vp.pl.
3. Każdy Oferent jest zobowiązany do złożenia formularza ofertowego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu.

Kod CPV
45000000-7

Nazwa kodu CPV
Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia
Dodatkowe kody CPV:
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45233140-2 Roboty drogowe

Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: 31.03.2021

Załączniki
· Załącznik 1 SIWZ – aktualizacja z dn. 15.01.2020
· Pełna treść zapytania ofertowego – aktualizacja z dn. 15.01.2020
· Załącznik 8 Wzór umowy o poufności
· Załącznik 2-6 w wersji edytowalnej
· Załącznik 1. SIWZ
· Pełna treść zapytania ofertowego

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Kierownik budowy, którego Wykonawca zaangażuje do realizacji przedmiotu zamówienia winien dysponować uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414).

Wiedza i doświadczenie
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał: posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie odpowiednich podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie. W celu potwierdzenia spełnienia warunku Zamawiający wymaga, aby:
a. Wykonawca prowadzi działalność, która jest zarejestrowana (KRS lub CEiDG). W celu weryfikacji spełnienia warunku do oferty należy załączyć aktualny (nie starszy niż 1 miesiąc) wydruk z KRS lub CEIDG.
b. Wykonawca wykazał zrealizowanie min. 3 projektów budowlanych dotyczących budowy lub przebudowy budynków lub innych prac budowlanych w ciągu dwóch lat do momentu złożenia oferty. W celu weryfikacji spełnienia warunku do oferty należy załączyć kopie referencji lub innych dokumentów potwierdzających dla w/w prac budowlanych zrealizowanych w ciągu 2 lat przed złożeniem oferty.

Potencjał techniczny
Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań w tym obszarze.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga, aby osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy posiadała doświadczenie, jako kierownik budowy lub kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych. Kompetencje potwierdzone będą poprzez wykazanie doświadczenia wydelegowanej osoby. Warunek będzie weryfikowany na podstawie wypełnionego oświadczenia, zawierającego wykaz doświadczenia osoby będącej w dyspozycji Wykonawcy wraz z podaniem jej wymaganych kompetencji tj. doświadczenia: stażu pracy oraz ilości zrealizowanych projektów, podpisanego ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu. Wykonawca winien dysponować kierownikiem budowy zaangażowanym w realizację przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu. Zamawiający wymaga wydelegowania ww. pracownika w wymiarze pełnego etatu do wyłącznej obsługi inwestycji.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca znajdował się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach. Warunek będzie weryfikowany na podstawie oświadczenia podpisanego ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu.

Dodatkowe warunki
– Zamawiający wymaga posiadania przez oferenta ubezpieczenia OC na kwotę 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych 00/100 groszy). W celu weryfikacji warunku, do oferty należy załączyć kopię ubezpieczenia lub oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia, podpisane ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, lub zobowiązanie pisemne do posiadania ubezpieczenia nie później niż w dniu podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.
– Zamawiający wymaga braku powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy Oferentem, a Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, stanowiące załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.
2. Oferent z chwilą złożenia oferty musi przedstawić pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa, dokumentów rejestrowych lub innych dokumentów.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywa się na zasadzie spełnia – nie spełnia. W przypadku nie spełnienia warunków określonych w zapytaniu ofertowym oferta Wykonawcy nie będzie rozpatrywana.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

Warunki zmiany umowy
1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie postanowienia i wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza.
2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie w terminie wskazanym przez Zamawiającego w jego siedzibie, z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.
3. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, które nie wpływają w istotny sposób na przedmiot zamówienia oraz nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy.
5. Zamawiający, przewiduje również następujące możliwości dokonania istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
– zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
– zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
– wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
b) zmiana dotyczy przedłużenia terminu zakończenia prac o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia prac, w następujących sytuacjach:
– gdy wystąpią przyczyny niezależne od wykonawcy, których na dzień podpisania umowy nie dało się przewidzieć a ich wystąpienie bezpośrednio wpływa na niemożność zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.
c) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
– konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
– wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
d) wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
– na podstawie postanowień umownych,
– w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
– w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców,
e) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
8. Wszelkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. W przypadku każdej zmiany, o której mowa powyżej, po stronie wnoszącego propozycję zmian leży udokumentowanie powstałej okoliczności. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Dokumenty składające się na ofertę:
1. Załącznik nr 2: Formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 3: Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.
3. Załącznik nr 4: Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 2 lat do dnia złożenia oferty.
4. Załącznik nr 5: Doświadczenie Kierownika Budowy.
5. Załącznik nr 6: Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.
6. Wydruk z KRS lub CEiDG.
7. Referencje, o których mowa w obszarze: wiedza i doświadczenie.
8. Kopia polisy ubezpieczeniowej lub oświadczenie lub zobowiązanie, o których mowa w obszarze: dodatkowe wymagania.

Zamówienia uzupełniające
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień uzupełniających, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy usług zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert:
1. Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
– CENA – waga 60%
– GWARANCJA – waga 40%
Łączna maksymalna liczba punków z kryterium „cena” wynosi 60, za kryterium „gwarancja”- 40,

2. Liczba punktów w ramach kryterium „cena” będzie obliczana wg następującego wzoru:
cena oferty z najniższą ceną
————————————- x 60 = liczba punktów w ramach kryterium „cena”
cena oferty badanej
a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców łączną cenę netto w złotych.
b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
c) W przypadku podania ceny oferty w EURO, średni kurs złotego w stosunku do EURO stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówienia na złote wynosi 4,3117. Średni kurs został określony zgodnie z art. 35 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
d) 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.

3. Liczba punktów w ramach kryterium „gwarancja” będzie obliczana wg następującego wzoru:
• brak dodatkowego okresu gwarancji, (wymagany okres gwarancji wynosi min. 3 lata) – 0 pkt.
• 12 miesięcy dodatkowego okresu gwarancji (tj. 4 lata) – 20 pkt.
• 24 miesięcy dodatkowego okresu gwarancji (tj. 5 lat i więcej) – 40 pkt.
Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy wynosi min. 3 lata od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych i nie jest punktowany. Wykonawca, który zaoferuje dodatkowy okres gwarancji na roboty budowlane dłuższy niż 3 lata, otrzyma dodatkowe punkty wg wyżej wskazanej tabeli. Za zaoferowany okres gwarancji równy 5 lat i więcej, Wykonawca otrzyma 40 punktów.

4. Liczba punktów danej oferty będzie obliczana wg następującego wzoru:
Liczba punktów w ramach kryterium „cena”+ liczba punktów w ramach kryterium „gwarancja” = łączna ilość punktów oferty

5. Za najkorzystniejszą ofertę uważa się tę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów przyznawanych wg opisanych kryteriów.
6. Oferta Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Wykluczenia
Zamawiający wymaga braku powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy Oferentem i jego ewentualnymi podwykonawcami, a Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, stanowiące załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.
2. Oferent z chwilą złożenia oferty musi przedstawić pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa, dokumentów rejestrowych lub innych dokumentów.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywa się na zasadzie spełnia – nie spełnia. W przypadku nie spełnienia warunków określonych w zapytania ofertowego, oferta Wykonawcy nie będzie rozpatrywana.

Zamawiający – Beneficjent
Nazwa
CS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres
Andrzeja Struga 24
90-513 Łódź
łódzkie , Łódź
Numer telefonu
(042) 636 91 61
Fax
(042) 636 91 61

NIP
7272746183

Tytuł projektu
BUDOWA OBIEKTU HOTELOWEGO W CELU WPROWADZENIA NOWYCH USŁUG TURYSTYCZNYCH WYKORZYSTUJĄCYCH POTENCJAŁY ENDOGENICZNE GMINY UNIEJÓW

Numer projektu
RPLD.06.02.01-10-0055/17-00

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

05.02.2020

W związku z brakiem formalnym w ofercie jednego z oferentów Beneficjent informuje, że postanowił skorzystać z prawa wskazanego w treści zapytania ofertowego, pkt. II.9., ppkt. 13.:

„Zamawiający w toku oceny ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i uzupełnienia dokumentacji.”

i w dniu dzisiejszym wezwał oferenta do wniesienia uzupełnień do formularza ofertowego w ciągu 5 dni roboczych. Termin ogłoszenia wyników ulega przesunięciu o 7 dni kalendarzowych od dnia wniesienia uzupełnień przez Oferenta.